Storskifte

Storskiftet i Grovsta by ägde rum 1776. Kartan visar bybildningen.

D = Västergården, A = Södergården, B = Norra gården, C = Öster Norrgården,  E= Ett hemman skattekrono, inget gårdsnamn
F = Östergården

Storskifteskarta över byn 1776

Ur handlingar rörande Storskifte i Grovsta by

År 1775 i augusti månad, efter vällovlige landshövdingeämbetets höggunstige förordnande under den 29 april 1768 samt ytterligare  landshövdingens och commendörens av Kungl.Maj:ts  Nordstierneorden högvälborne greve herr Jacob Johan Gyllenborgs förordnande av den 16 januari nestlidne, företogs av undertecknad ordinarie lantmätare en laga storskiftesdelning i Grovsta by uti Stockholms hövdingedöme, Frötuna skeppslag och Länna socken, vilken bys lägenheter år 1770 i maj månad avfattades, men medelst mellankommande stridighet så väl om öretalet som delningssättet etc. som efteråt stående därvid hållna protokoll den 8:e juni samma år närmare utvisar, icke förrän nu, sedan förevarande tvistigheter dels genom detta läns vällovlige Lagmansrätts dom av den 22 juni 1773, dels och genom höglovlige Kungl. Svea Hovrätts den 15 juni nästlidne blivit ur vägen röjde, vilken by består av 9 ¾ mantal tillsammans om 35 2/3  öresland därav.

General löjtnanten och commendören av Kungl. Maj:t Svärdsordens Stora Kors samt riddaren av Kungl. Maj:t Vasaorden högvälborne  baronen herr Fabian Casimir Wrede är ägare av trenne hela hemman frälse under dess säteri Penningby, uppå vilka hemman uti kronans jordebok icke något öretal befinnes men efter vällovlige Lagmansrättens dom den 22 juni 1773, komma att undfå ägor vid delningen  vardera för 4 öresland tillhopa 12 dito av vilka

A  Södergården är ett hemman frälse i Jordeboken nr 6, som således blivit räknat till 4 öresland därav. R Nr 6:2
a) Bonden Sven Ersson brukar hälften eller ett halvt mantal
b) och Eric Ersson den andra hälften

B  Norra gården, 1 mantal frälse under Penningby säteri i Jordeboken även under nr 6 och beräknas för 4 öresland därav.  6:3
c) Anders Olsson brukar ett halvt mantal
d) Jan Jansson den andra hälften

C  Öster-Norrgården även ett mantal frälse. Samma säteri underlydigt. I jordeboken antecknat under nr 7 därav, 7:1
e) Jan Larsson innehar under bruk ett halvt mantal
f)  Per Ersson den andra hälften ett halvt mantal

Utom dessa före är även tvenne hemman frälse uti byn Backa ett helt mantal och Brunsa ett halvt, vilka i äldre tider hört under Penningby säteri, men blivit därifrån avhända till skattehemman i Grovsta genomfarit, utom Gudbyn emot vad skattehemmanen till nämnde säteri däremot avstått uti Göthammarsängen etc, som upprättade Föreningen 1692 med flera gamla handlingar och fastebrev nogsamt utvisa.  Vilka hemman som är obebyggda och under en var av nämnda skatteägare i proportion med deras övriga skattejordsdelar under bruk innehaver så väl i anledning härav som för utnämnde vällovlige Lagmans Rättens laga kraft vunne (oläsligt) dom därå av den 22 juni 1773, komma således dessa ägor tillhopa 13 2/3-dels öresland att vid delningen med deras övriga skattejordsdelar inräknas. Av vilka hemman Backa ett helt hemman frälse består av 4 öresland och Brunsa ett halvt hemman frälse om 2 öresland, 1 ½ hemman tillsammans 6 öresland, som blir inalles 19 2/3 öresland.

D Wästergården, tvenne hela mantal under nr 1 och 2 i jordeboken, vardera av ett helt om 2 1/6 öresland, mantal 2, 4 1/3. Bekommer därtill för Backa och Brunsa 1 111/123 därav
g) Olof Jansson som är ägaren av ½ hemman skattejord bekommer för ½, 1 1/12                                                                   R nr 2:2
h) Olof Olofsson, dito.                                               R nr 2:3
i)  Unge Pehr Ersson som bebor östra hemmanet. ½ 100  R nr 1:2
k) och Eric Jansson det andra, dito                          R nr 1:3

E Ett hemman skattekrono uti jordeboken under nr 3 antecknat består av 1 mtl  – 4 öresland, därtill Backa och Brunsa för 1 31/42 därav
l) Gamle Per Ersson är ägare av 1 18/41 därav       R nr 3:2
m) Eric Carlsson 1 18/41                                          R nr 3:3
n) Eric Andersson 1 8/41                                          R nr 3:4
o) Eric Jansson 1 18/41                                            R nr 3:5
p) är ¼ dels hemman skattekrono uti jordeboken antecknat under nr 5 varå Nils Ersson äger besittningsrätten som består av 1 1/3 därtill Backa och Brunsa 42/123.

F Östergården ett mantal skattekrono uti jordeboken under nr 4, består av 4 öresland, därtill av Backa och Brunsa 1 31/41 därav.
q) Jan Carlsson är ägare av 2  36/41                     R nr 4:2
r)  Anders Persson 1 113/123                                R nr 4:3
s) och Jan Jansson 118/123                                  R nr 4:4

G Gudbyn ett hemman skattekrono är obebyggt och har sina ägor uti flera fjällar utan att ha varit i tegeskifte med Grovsta hemmanen och vilket hemman som icke äger någon del av Backa och Brunsa består efter krono jordebok av 4 öresland därav.
t) Pehr Ersson på hemmanet litt. E äger besittningsrätten å 1/6
R nr 1:2
u) Olof Olofsson 1/6                                           R nr 1:3
v) Olof Jansson 1/4                                            R nr 1:4
x) Skräddaren Johan Jansson 1/6                     R nr 1:5
y) Nils Ersson å hemmanet litt. P (oläsligt)        R nr 1:6
z) och Jan Jansson i Östergården (oläsligt)      R nr 1:7

Tillhopa 9 ¾ mantal – 35 2/3 öresland.

Efter ankomsten till stället och då alla undertecknade vederbörande voro tillstädse upplästes H H Greven Landshövdingen och commendören Gyllenborgs senare förutnämnda förordnande av den 16 januari nästlidne och såväl vällovlige lagmansrättens som höglovlige hovrättens samtliga domar uti de förra gången varande tvistigheter, träffades samtliga intressenter emellan följande Förening.

  1. Att det uti Stockholms läns vällovliga Lagmansrätt genom dom den 22 juni 1773 fastdömde öretal, bliver vid delningen till grund tagit därefter skattehemmanen, utom Gudbyn, erhålla tillhopa efter gamla öretalet å deras skattehemman enligt Jordeboken, ägor för 13 2/3 öresland och därtill för Backa och Brunsa hemmanen 6 dito, som utgör tillhopa 19 2/3 dito, och vardera av de trenne under Penningby säteri lydande frälsehemmanen för 4 dito tillsammans 12 öresland, samt särskilda skattekronohemmanet Gudbyn ett helt även för 4 öresland och
  2. Vad delningssättet beträffar, så alldenstund Gudbyhemmanet haft sina ägor såväl i åkern som ängen förut särskilt och i stora frällar utan att varit synnerl. i tegskifte med i Grovsta hemmanen, vara alltså Gudbyns jordägare nöjda att behålla sin förut innehavda åker efter gammalt, allenast han efter öretalet jämkas, därvid Gudbyn även njuter en del mot Tran- och Nyvreten. Och då de finge behålla ängen uti gärdena, samt deras innehavda 5 st uti Karvassen etc, vilka i äldre tider tillhört frälsehemmanen under Penningby i Grovsta by, men blivit lämnade i vederlag för vad Gudbyn däremot avstått uti ängen Göthammaren och därtill av övriga intressenterna blivo efterlämnad. Näskareängen kallad som är belägen öster om Lortviksträsket, förklarade sig nöjda och uti ängen efter deras öretal väl behållne emot de övriga byhemmanen och således hädanefter även som hitintills undviker den besvärligheten att inblandas uti tegskifte, dock med förbehåll därjämte att njuta sin fulla andel av Rörvass vid dessa sistnämnda ängar efter det öretal, vilket alltsammans av Grovsta byintressenterna bejakades och samtycktes, varefter och sedan Gudbyn således blivit frånskilt blev vidare skatte- och frälsehemmanen emelllan således överenskommet.
  3. Att skattehemmanen behåller sitt förut innehavda gärde, Södergärdet kallat, som dem emellan utstakades uti tvenne skiften uti vilket östra, små åkertäpporna vid tomterna inräknas, och den södra delen av Norra Gärdet med Sanda, varemot uti denna årväg?. Frälsehemmanen behålla först deras förut innehavda trenne vretar vid byn och därtill avstakade stycket norrast uti Norrgärdet som sträcker sig från västra gärdet tvärt över och förbi kvarnen som kartan utvisar, jämte åvreten kallad och Båtsmansvreten och vad ännu för frälsehemmanen brista skulle utstakas sedemera uti masugnsvreten, med vilken den söder om belägna och av torpare nyttjade åker? åtföljer, men
  4. Västra årvägen utstakades uti sina ordentliga trenne skiften, därest genom lottning tillföll frälsehemmanen österst uti västra skiftet, västerst uti östra eller Byskiftet och norrast i norra dito varmed Norrkumlaåkrarna åtfölja, och skattehemmanen däremot österst i västra skiftet, österst uti det östra och söderst i norra skiftet med lillgärdet därtill beräknat, igenom vilka senare skiften nödige vägar först utstakades till 6 alnars bredd, som kartan utvisar, och uti Tran- ocn Nyvreten erhöllt frälsehemmanen dess andel österst och skattehemmanen dess andel genom lottning västerst och
  5. Vad angår ängen behåller skattehemmanen dess förut innehavda Myrängen emot det frälsehemmanet erhåller Skattebolöten eller fattigmansängen kallad och råsten av lötarna för dess åker, vilka i möjligaste måtta delas så, att en var bekommer slåttan för dess tillfallne nya åkerskiften. Emot? västerlötarna uti västra gärdet bliva särskilt uti tvenne skiften, och vad utängarna beträffar vilka är sydost från byn belägna , hava intressenterna själva utstakat dem uti sina skiften efter markens beskaffenhet varå de sedemera sammanlade bättre och sämre sidor å tvenne lottsedlar och lottade. Men rörande ängsöarna och ängen i de samma behålles frälsehemmanet dess förut innehavde Litselsö (Lisslö), emot det skattehemmanen erhåller öarna Storö och Bärsö till vilken sistnämnde även Sillgrundet inbegripas. Och äntligen rörande de ängstegar som skattehemmanen uti Karvassängen innehava, så alldenstund de av ålder varit skattehemmanens beräknade emot de ängstegar därstädes som frälsehemmanen därstädes i förra tider tillhört, fast sedemera lämnade åt Gudbyhemmanet uti vederlag av äng å annat ställe, bibehålles de alltså under skattehemmanen på lika sätt. Hädanefter utan allt beräknande motfr? frälsehemmanen emot de samma vidare beräknas.
  6. Skogen är för flera år tillbaka av tolvmännen skiftad vilken med de den gjorda inhägnanden och uppodlingar förbliva efter gammalt tills framdeles någon jämkning befinnes nödig.
    Således vara avhandlat och frivilligt överenskommit betygar av Grovsta den 1 augusti 1775, å generallöjtnantens commendörens och riddaren baron Wredes vägnar. Leonard Pahl.

Såsom skattejordägare Olof Jansson, Olof Olofsson, unge Per Ersson, Per Nilsson, Eric Jansson i Västergården. Från nr 3 gamle Pehr Ersson, Eric Carlsson, Eric Andersson, Eric Jansson. Från Östergården Jan Carlsson, Anders Persson, Jan Jansson. På nr 5 Nils Ersson. Såsom ensamt ägare allenast ägare i Gudbyn Olof Olsson, Johan Jansson skräddare.
Uti vår  närvaro således vara avhandlat och överenskommit betyga. Nils Andersson i Spraggarboda och Eric Nilsson i Görla, tolvmän.

 

Tolkning och renskrift av handling som tillhör storskiftet. Stavningen av en del ord är moderniserad. En del ord är svårlästa och har markerats med ? eller oläsligt.